Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.
ja kotipaikka Kotkan kaupunki.

2 § Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja tukea sekä kehittää mielenterveystyötä.
Yhdistyksen tarkoituksena on osallistua uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen. Yhdistys työskentelee avohoidossa olevien psykiatristen kuntoutujien psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden kanssa
 • ylläpitää ja kehittää sosiaalipsykiatrisia kuntouttavia toimintamuotoja
 • harjoittaa koulutus-, tiedotus- julkaisu- ja työnohjaustoimintaa sekä edunvalvontaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille.
Yhdistyksen toiminta ei muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä Suomessa asuva yksityinen henkilö ja kannatusjäseneksi oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenten kannatusmaksun päättää yhdistyksen syyskokous.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat 4-6 jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kuntoutumisjohtaja, kukin yksin.

Hallitus voi erikseen myöntää nimenkirjoitusoikeuden henkilölle yksin.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kevätkokous huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päätää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä tai jokaiselle jäsenelle postitetulla kutsukirjeellä.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. päätetään toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sääntöjen 5 § mukaisesti
 8. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin tavalla jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Hyväksytty kevätkokouksessa 28.03.2007 § 8